แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การเคลื่อนไหวร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

             วันจันทร์                   @  แมลงปอสายพันธ์ใหม่

             วันอังคาร                  @  กรอกน้ำ

             วันพุธ                       @   บวดฟักทอง

             วันพฤหัสบดี             @  การล้างมือ

             วันศุกร์                      @  วิ่งเปรียว

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  13 17 สิงหาคม 2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว