แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การเคลื่อนไหวร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

             วันจันทร์                   @  ปลาจานกระดาษ

             วันอังคาร                  @  ล้างแก้ว

             วันพุธ                       @   ปล่อยหมู (หมูทอด)

             วันพฤหัสบดี             @  ฟันขาว (แปรงฟัน)

             วันศุกร์                      @ กระต่ายขาเดียว

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  6 10 สิงหาคม 2561 2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว