แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

             วันจันทร์                   @  พับสี

             วันอังคาร                  @  เก็บพับเสื้อผ้า

             วันพุธ                       @   เกี๊ยวทอด

             วันพฤหัสบดี             @  ฟันหนูแข็งแรง(แปรงฟัน)

             วันศุกร์                      @  โยคะผ่อนคลาย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  30 กรกฎาคม 3 สิงหาคม 2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว