แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                                 วันจันทร์                   @  ฝนใบไม้ด้วยสีเทียน

                                วันอังคาร                  @  ถูพื้นห้อง

             วันพุธ                       @   ยำแซบจี๊ด(ยำไข่ดาว)

             วันพฤหัสบดี             @  ฟันหนูสะอาด(แปรงฟัน)

             วันศุกร์                      @  แตะบอล

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   23 – 27 กรกฎาคม 2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว