แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะ

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์           @   หน้าสวยด้วยมือเรา (ปะติดส่วนประกอบของหน้า)

                          วันอังคาร         @    หอมสาวด้วยลังไข่

                          วันพุธ               @    ชัยโยเจอคู่แล้ว (จับคู่บัตรภาพ)

                          วันพฤหัสบดี    @    เติมเต็มส่วนที่หายไป

                          วันศุกร์             @    ไก่ป๊อบกรุบกรอบ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  14-18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา