แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

             วันจันทร์                   @  แครอทบนดอย

                                วันอังคาร                  @  ซักถุงเท้า

             วันพุธ                       @   ผสมรวมมิตร (สลัดผัก)

             วันพฤหัสบดี             @  กวาดพื้น

             วันศุกร์                      @  ย้ายลูกบอลลงตะกร้า(แยกสี)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   16 – 20   กรกฎาคม 2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว