แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

             วันจันทร์                   @  หนอนน้อยหรรษา

             วันอังคาร                  @  เช็คโต๊ะ

             วันพุธ                       @   ยำไม่ เลือก(ยำไข่ต้ม)

             วันพฤหัสบดี             @  การทิ้งขยะให้ถูกที่

             วันศุกร์                      @  ย้ายลูกบอลลงตะกร้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   9 13 กรกฎาคม 2561เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว