แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  หน้าที่ของอวัยวะ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

             วันจันทร์                   @   พิมพ์ภาพจากใบไม้

             วันอังคาร                  @  ติดรูปภาพ

             วันพุธ                       @   ไข่ปรุงรส (ไข่ตุ๋น)

             วันพฤหัสบดี             @   หูของฉัน

             วันศุกร์                      @   ทายสิอะไรเอ่ย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   25 29 มิถุนายน 2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว