แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  หน้าที่ของอวัยวะ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

             วันจันทร์                   @   กรอบรูปแสนสวย

             วันอังคาร                  @   เช็ดกรอบรูป

             วันพุธ                       @   ไข่เจียวทรงเครื่อง

             วันพฤหัสบดี             @   ตาแสนสวย

             วันศุกร์                      @  วิ่งตามรอยเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   18 -22 มิถุนายน 2561เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว