แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  หน้าที่ของอวัยวะ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

             วันจันทร์                   @   กระถางต้นไม้

             วันอังคาร                  @  ปลูกต้นไม้

             วันพุธ                       @   เรื่องของไข่

             วันพฤหัสบดี             @  หน้าที่ของอวัยวะ

             วันศุกร์                      @  ตามหาอวัยวะที่หายไป

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   11 15 มิถุนายน 2561  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว