แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  เรียนรู้ร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

             วันจันทร์                   @  ที่เก็บอุปกรณ์เครื่องเขียน

             วันอังคาร                  @  เก็บอุปกรณ์เครื่องเขียน (แยกสี)

             วันพุธ                       @   เฟรนฟราย

             วันพฤหัสบดี             @  อวัยวะของเรา ( ช่วงลำตัว)

             วันศุกร์                      @  เก้าอี้ดนตรี

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   4 8 มิถุนายน  2561เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว