แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ร่างกายของหนู

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  เรียนรู้ร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

             วันพุธ                       @   ปังปัง (ขนมปัง)

             วันพฤหัสบดี             @ การเจริญเติบโตของร่างกาย  (ในวัยเด็ก)

             วันศุกร์                      @  วอร์มอัพ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   16 18 พฤษภาคม  2561 เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว