แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ลักษณะ

เนื้อหาที่สอน : วันจันทร์           @   ร่างกายแสนสวย (ระบายสี)

                          วันอังคาร          @   งอกสวยด้วยมือเรา (ปลูกถัวงอก)

                           วันพุธ               @    เต้นประกอบเพลงร่างกายอยู่ไหน

                           วันพฤหัสบดี     @   เติมเต็มส่วนที่หายไป

                           วันศุกร์              @   งอกสวยแสนอร่อย (ผัดหมี่)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา