แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

             วันจันทร์                   @  ปะติดบ้านด้วยเมล็ดพืช

             วันอังคาร                  @  ไผ่กวนอิมลอยน้ำ

             วันพุธ                        @  ชักคะเย่อ

             วันพฤหัสบดี             @ กล้วยบวชชี

             วันศุกร์                      @ ผักมีประโยชน์

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 17 – 21 กันยายน 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว