แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสื่อสาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

             วันจันทร์                   @  ภาพพิมพ์ด้วยนิ้วมือ

             วันอังคาร                  @  ใบไม้มีประโยชน์

             วันพุธ                        @  เตะบอลเข้าประตู

             วันพฤหัสบดี             @ บัวลอย

             วันศุกร์                      @ แปรงฟัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว