แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

     แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสื่อสาร

     เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

                  วันจันทร์                   @  ลากเส้นจับคู่รูปภาพ

                  วันอังคาร                  @  ใบไม้มีประโยชน์

                  วันพุธ                        @  เตะบอลส่งต่อ

                  วันพฤหัสบดี             @ ข้าวโพดคลุกเนย

                  วันศุกร์                      @ สวมรองเท้า

     ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 3 – 7 กันยายน 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

     ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว