แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

      แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสื่อสาร

      เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

                  วันจันทร์                   @  จับคู่บัตรภาพ

                  วันอังคาร                  @  สะอาดใสใส่น้ำดื่ม

                  วันพุธ                        @  มอนซ่อนผ้า

                  วันพฤหัสบดี             @ มันเชื่อม

                  วันศุกร์                      @ สวมถุงเท้า

     ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

     ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว