แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

     แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความสัมพันธ์

     เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

                 วันจันทร์                   @  เป่าสีด้วยหลอดกาแฟ

                 วันอังคาร                  @  ล้างจาน

                 วันพุธ                        @  โยนรับลูกบอล

                 วันพฤหัสบดี             @ กะเพราหมูสับ

                 วันศุกร์                      @ ล้างหน้า

     ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

     ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว