แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

        แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความสัมพันธ์

        เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

                  วันจันทร์                   @  โมบายกระดาษสี

                  วันอังคาร                  @  ใบไม้แสนงาม

                 วันพุธ                         @  ปาเป้าพื้น

                 วันพฤหัสบดี             @ แกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับ

                 วันศุกร์                       @ ล้างมือ

        ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

        ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว