แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความเป็นอยู่

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

             วันจันทร์                   @  หยดสี

             วันอังคาร                  @  ผักสวยด้วยมือเรา

             วันพุธ                        @  เดินข้ามสิ่งกีดขวาง

             วันพฤหัสบดี             @ สุกี้หมู

             วันศุกร์                      @ แปรงฟัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว