แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

     แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความเป็นอยู่

     เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                 วันจันทร์                   @  กล่องดินสอแกนทิชชู่

                 วันอังคาร                  @  เติมใจให้เต็ม

                 วันพุธ                        @  เหยียบลูกโป่ง

                 วันพฤหัสบดี             @ ไก่ทอดกระเทียม

                 วันศุกร์                      @ สวมเสื้อยืด

     ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

     ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว