แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรียนรู้ตัวเราเอง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันอังคาร         @    หาได้ให้กินแล้วทิ้งให้ถูก

                            วันพุธ             @    เต้นประกอบเพลงตามจินตนาการ

                            วันพฤหัสบดี      @    เติมเต็มส่วนที่หายไป

                            วันศุกร์            @    ใส ๆ แสนอร่อย (น้ำแข็งใส)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

         ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

         นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา