แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

     แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ความเป็นอยู่

     เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

                 วันจันทร์                   @   ครอบครัวสวยด้วยปั้นดินน้ำมัน

                 วันอังคาร                  @   ทำความสะอาดโต๊ะ

                 วันพุธ                        @    โยนบอลลิ่ง

                 วันพฤหัสบดี             @    ไก่ป๊อบ

                 วันศุกร์                      @   เข้าห้องน้ำ

     ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

     ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว