แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

     แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

     เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

                 วันจันทร์                   @  บ้านไม้ไอติม

                 วันอังคาร                  @  ซักแล้วหนีบ

                 วันพุธ                        @  ปิ๊กนิกเรือนไทย

                 วันพฤหัสบดี             @ กะเพราไก่

                 วันศุกร์                      @ เอวยืดสวมง่าย

     ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

     ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว