แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

        แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

        เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

                  วันจันทร์                   @  ปะติดรูปโรงเรียน

                  วันอังคาร                  @  ซักกางเกง

                  วันพุธ                        @  เดินผจญภัย

                  วันพฤหัสบดี             @ แซนวิช

                  วันศุกร์                      @ เข้าห้องน้ำ

        ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

        ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว