แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

             วันจันทร์                   @  มือน้อยช่วยจุ่มสี (สีน้ำ)

             วันอังคาร                 @  พับผ้า

             วันพุธ                       @  เดินซิกแซก

             วันพฤหัสบดี            @ ไข่เจียวแหนม

             วันศุกร์                     @ ตามีไว้ดู

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว