แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

             วันจันทร์                  @  ครอบครัวของฉัน

             วันอังคาร                 @  เก็บรองเท้า

             วันพุธ                       @  แยกสีลูกบอล

             วันพฤหัสบดี            @ ต้าหู้ไข่ผัดเห็ดเข็มทอง

             วันศุกร์                     @ ปากของฉัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว