แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

             วันจันทร์                  @  จุ่มสวยด้วยมือเรา

             วันอังคาร                 @  ร่วมด้วยช่วยถูห้อง

             วันพุธ                       @   เตะบอล

             วันพฤหัสบดี            @   ไข่เจียวหมูสับ

             วันศุกร์                     @  ใบหน้าของฉัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว