แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

             วันจันทร์                  @  ระบายสีรูปปู่-ย่า

             วันอังคาร                @  ทำความสะอาดห้องเรียน

             วันพุธ                      @  วิ่งเก็บของ

             วันพฤหัสบดี           @ ไข่ดาวลอยฟ้า

             วันศุกร์                     @ รู้จักอวัยวะของร่างกาย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 21-25  พฤษภาคม 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว