แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่1

             วันจันทร์                   @  -

             วันอังคาร                  @  -

             วันพุธ                        @  ข้ามสิ่งกีดขวาง

             วันพฤหัสบดี             @  ไข่ต้ม

             วันศุกร์                      @   รู้จักอวัยวะของร่างกาย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว