แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การนำไปใช้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

             วันจันทร์                   @  ปะติดรูปเครื่องใช้ภายในครัว

             วันอังคาร                  @   ซูชิขนมปัง

             วันพุธ                        @   โยคะบอล

             วันพฤหัสบดี             @   การป้องกันไข้หวัด

             วันศุกร์                      @   เก็บกวาดห้อง work

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  24 – 28 กันยายน 2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก