แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การนำไปใช้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

             วันจันทร์                   @  ระบายสีเครื่องใช้ภายในครัว

             วันอังคาร                  @   คัพเค้ก

             วันพุธ                        @   วิ่งเก็บผลไม้

             วันพฤหัสบดี             @   ผลไม้มีประโยชน์

             วันศุกร์                      @   ล้างผลไม้

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  17 – 21 กันยายน 2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก