แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การนำไปใช้

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

             วันจันทร์                   @  ปะติดรูปแก้วน้ำ

             วันอังคาร                  @   มาม่าต้ม

             วันพุธ                        @   ตามหาแก้วน้ำ

             วันพฤหัสบดี             @  สวมรองเท้า

             วันศุกร์                      @  กรอกน้ำ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 10 – 14 กันยายน 2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก