แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การทำความสะอาด

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17   

             วันจันทร์                   @  ระบายสีรูปแก้วน้ำ

             วันอังคาร                  @  นมเย็นแสนอร่อย

             วันพุธ                        @  กระโดดแตะพี่ดอกไม้

             วันพฤหัสบดี             @  การดื่มน้ำ

             วันศุกร์                      @  ล้างแก้ว

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 3 - 7  กันยายน 2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก