แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การทำความสะอาด

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16   

             วันจันทร์                   @  ปะติดรูปหม้อ

             วันอังคาร                  @  ลูกชิ้นทอด

             วันพุธ                        @  เก็บรักใส่ขวด

             วันพฤหัสบดี             @  การทิ้งขยะให้ถูกที่

             วันศุกร์                      @  เก็บขยะ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก