แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การทำความสะอาด

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15   

             วันจันทร์                   @  ระบายสีรูปหม้อ

             วันอังคาร                  @  หมูสะเต๊ะ

             วันพุธ                        @  รับ ส่งบอล

             วันพฤหัสบดี             @  การดูแลหู

             วันศุกร์                      @  ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 20 -24 สิงหาคม 2561 เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก