แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ทักษะการเคลื่อนไหว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14   

             วันจันทร์                   @  ปะติดรูปเขียง

             วันอังคาร                  @  กล้วยปิ้ง

             วันพุธ                        @  กลิ้งบอล

             วันพฤหัสบดี             @  อาหารเพื่อสุขภาพ

             วันศุกร์                      @  เก็บที่นอน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก