แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ทักษะการเคลื่อนไหว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13   

             วันจันทร์                   @  ทำการ์ดวันแม่

             วันอังคาร                  @  ไก่ป๊อป

             วันพุธ                        @  แอโรบิค

             วันพฤหัสบดี             @  การดูแลผิว

             วันศุกร์                      @  การปูที่นอน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก