แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  กิจกรรมทำอาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

             วันจันทร์                   @ ไข่ไดโนเสาร์

             วันอังคาร                  @  สกัดน้ำผลไม้

             วันพุธ                        @   ย้ายกล่องของขวัญ

             วันพฤหัสบดี             @  การเข้าห้องน้ำ

             วันศุกร์                      @  นำขยะไปทิ้ง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  23 – 27 กรกฎาคม 2561 เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก