แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  กิจกรรมทำอาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

             วันจันทร์                   @  ทำความสะอาดตู้เย็น

             วันอังคาร                  @   กล้วยทอดขนมปัง

             วันพุธ                        @   กล้วยนึ่ง

             วันพฤหัสบดี             @   เล็บสะอาด

             วันศุกร์                      @   ถูพื้นห้องเรียน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 – 20   กรกฎาคม 2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก