ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ เรื่อง สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  กิจกรรมทำอาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

             วันจันทร์                   @  ระบายสีเรือกระดาษ

             วันอังคาร                  @  สลัดผลไม้

             วันพุธ                        @   ลอดอุโมงค์พาไข่กลับบ้าน

             วันพฤหัสบดี             @  การป้องกันยุงลาย

             วันศุกร์                      @ กวาดห้องเรียน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561   เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก