แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

             วันจันทร์                   @  ปะติดไข่จากแป้งโดว์

             วันอังคาร                  @  ไข่ตุ๋นนุ๊มนุ่ม

             วันพุธ                        @   วิ่งเปรี้ยว

             วันพฤหัสบดี             @  การอาบน้ำ

             วันศุกร์                      @  ตากผ้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 2 – 6 กรกฏาคม 2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก