ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

             วันจันทร์                   @  ระบายสีรูปจาน

             วันอังคาร                  @   ไข่เจียวแสนอร่อย

             วันพุธ                        @   ก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง

             วันพฤหัสบดี             @   การหวีผม

             วันศุกร์                      @   ล้างจาน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  11 – 15 มิถุนายน 2561    เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก