แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  รู้จักอุปกรณ์ในห้องครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

             วันจันทร์                   @  ปะติดขวดน้ำ

             วันอังคาร                  @   ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ

             วันพุธ                        @   ลอดอุโมงค์เก็บบอล

             วันพฤหัสบดี             @   การล้างมือ

             วันศุกร์                      @   เช็ดโต๊ะ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4 – 8 มิถุนายน  2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก