แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  รู้จักอุปกรณ์ในห้องครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

             วันจันทร์                   @  ปะติดรูปถังน้ำ

             วันอังคาร                  @  ถั่วเขียวน้ำผึ้ง

             วันพุธ                        @  โยนบอลลงถัง

             วันพฤหัสบดี             @  รู้จักอุปกรณ์การทำแผล

             วันศุกร์                      @ รดน้ำต้นไม้

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  21 – 25  พฤษภาคม 2561  เวลา  10:20 น. – 11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก