แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  รู้จักอุปกรณ์ในห้องครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

             วันจันทร์                   @  -

             วันอังคาร                  @  -

             วันพุธ                        @   เดินหลบถังน้ำ            

             วันพฤหัสบดี             @  การดูแลสุขภาพ

             วันศุกร์                      @  ปลูกต้นไม้

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม  2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก