แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์ต่างๆ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 16

             วันจันทร์                   @ หุ่นยนต์จากแกนทิชชู่

             วันอังคาร                  @  ผักลอยน้ำ(หอมแดง)

               วันพุธ                       @ มอนซ่อนผ้า

             วันพฤหัสบดี             @  ข้าวผัดบีลักกี้

             วันศุกร์                      @  การล้างมือ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน