แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์ต่างๆ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 15

             วันจันทร์                   @ ที่ใส่ดินสอ

             วันอังคาร                  @ สะอาดใสใส่น้ำดื่ม

               วันพุธ                       @ วิ่งเปรี้ยว

             วันพฤหัสบดี             @  กล้วยหอมปั่นนมสด

             วันศุกร์                      @  ดื่มน้ำ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  21-25  สิงหาคม 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน