แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแล

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

             วันจันทร์                   @กระปุกสุดหรรษา

             วันอังคาร                  @ บัวรถน้ำ

               วันพุธ                       @  ปาเป้าพื้น

             วันพฤหัสบดี             @  กล้วยบวชชี

             วันศุกร์                      @  สวมถุงเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน