แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแล

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

             วันจันทร์                   @ กระถางผักแสนสวย

             วันอังคาร                  @  ซักเก็บใส่ตู้

               วันพุธ                       @  วิ่งเก็บของ

             วันพฤหัสบดี             @  สังขยาฟักทอง

             วันศุกร์                      @  สวมเสื้อมีกระดุม

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน